Spellingbegeleiding

Kinderen kunnen geconfronteerd worden met spellingproblemen. Het is raadzaam om deze spellingproblemen adequaat aan te pakken. Bij het leren bouw je namelijk voort op bestaande kennis, hiaten in de leerstof werken niet bevorderend bij het aanleren van nieuwe leerstof. Kinderen met een achterstand door wat voor problemen dan ook, voelen zich vaak onzeker. Om de achterstand te verkleinen/verhelpen biedt de praktijk spellingbegeleiding aan.

Methodiek

Voor de spellingbegeleiding maken we gebruik van een remediërende spellingmethode. De kinderen krijgen uitleg over de verschillende spellingstrategieën, waarna de kinderen met behulp van de begeleider de bijbehorende strategieën gaan toepassen in hun eigen werkboek. Wanneer een bepaald onderdeel is afgerond, krijgen de kinderen een dictee waarbij zij de reeds verwerkte stof moeten toepassen. De visueel gemaakte spellingregels krijgen de kinderen op A4 formaat, deze bewaren ze in hun werkmap. De kinderen kunnen de regels makkelijk terugvinden en hebben ze stand-by bij eventuele moeilijkheden.

Naast de schriftelijke oefenstof in het werkboek, wordt er ook gebruik gemaakt van spelvormen zoals kwartetten met verschillende spellingmoeilijkheden, puzzels en computerprogramma’s.

Doelgroep van spellingsbegeleiding

De leesbegeleiding is bedoeld voor de volgende doelgroep:

  • Basisschoolleerlingen in de leeftijd van 5 – 13 jaar waarbij Nederlands ofwel de eerste of tweede taal is

Het stappenplan

U als ouder neemt contact op met de praktijk. Er zal dan een afspraak worden gemaakt voor een intakegesprek. U geeft zo goed mogelijk aan wat de problemen zijn. Het is handig om wat oude spelling- en dicteeschriften mee te nemen. Meegebracht schoolwerk werkt altijd verhelderend om problemen in kaart te brengen.

Vervolgens is er een intake gesprek met uw kind. De inbreng van uw kind is belangrijk, omdat hij/zij aan kan geven hoe zijn/haar denkproces is.

In onderleg overleg wordt er, met uw toestemming, contact opgenomen met de leerkracht van uw kind. Wanneer er duidelijk aangegeven kan worden welke spellingstrategieën voor problemen zorgen, gaan we met deze specifieke problemen starten. Dit om onnodig toetsen te voorkomen.

Met behulp van een handelingsplan, hierin staat beschreven wat de beginsituatie van uw kind is en welke spellingproblemen wij behandelen, gaan we aan de slag. In het handelingsplan wordt een duidelijk doel gesteld en staat er op papier wat de begeleiding precies in zal houden.

Wanneer de gegeven spellingproblemen behandeld zijn, wordt alsnog een pi-dictee afgenomen. Door middel van een foutenanalyse naar aanleiding van het pi-dictee gaan wij aan de slag met de resterende spellingproblemen.