banner

Algemene voorwaarden voor dienstverlening
van: Praktijk Inside Out
gevestigd en kantoorhoudende te Den Haag, Zalmforelvijver 13
hierna te noemen Inside Out

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De "Opdrachtgever": de natuurlijke- of rechtspersoon die te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Inside Out aangeboden diensten.

De "Overeenkomst": iedere door Inside Out met de Opdrachtgever te sluiten overeenkomst die betrekking heeft op de door Inside Out aangeboden diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten tussen Inside Out en de Opdrachtgever, waarbij Inside Out en van welke aard dan ook aan de Opdrachtgever levert, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk in de betreffende offerte of Overeenkomst is afgeweken.
2. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de offerte of levering van diensten waarvoor zij zijn overeengekomen.
4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Inside Out en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Offertes en Overeenkomsten

5. Alle offertes van Inside Out zijn vrijblijvend. Gedurende 10 dagen na verzending van een offerte kan de Opdrachtgever schriftelijk te kennen geven dat hij instemt met het daarin gestelde. In dat geval komt een Overeenkomst tussen Inside Out en Opdrachtgever conform het bepaalde in de offerte pas tot stand mede door het overmaken van de aanbetaling aangegeven in de daarbij behorende informatie brief. In offertes van Inside zijn de prijzen zonder BTW, aangezien Inside Out vrijgesteld is van BTW.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

6. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Inside Out het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, het recht de samenstelling van haar team te wijzigen en het recht (deel)taken door overige medewerkers van Inside Out te laten verrichten.
7. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Inside Out aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en voor eigen rekening aan Inside Out worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan Inside Out zijn verstrekt, heeft Inside Out het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van Inside Out aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
8. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst verschaft de Opdrachtgever aan Inside Out toegang tot de ruimten, apparatuur en installaties waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Inside Out verplicht zich alsdan de eventueel geldende beveiligings- en/of geheimhoudingsvoorschriften in acht te nemen.
9. Inside Out is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Inside Out is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
10. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd is Inside Out gerechtigd de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren op te schorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11. Alle werkzaamheden die ten kantore van Opdrachtgever worden uitgevoerd, worden in dagdelen van ten minste 4 uur uitgevoerd.
12. Ingeval medewerkers van Inside Out ten kantore van de Opdrachtgever werkzaamheden verrichten zal de Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc., zorgdragen. De Opdrachtgever zal Inside Out vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Inside Out daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

13. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
14. Alle door Inside Out genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Inside Out bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Inside Out niet in verzuim. Inside Out is niet gebonden aan (leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Inside Out en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

15. Wijziging van de Overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen hieromtrent in gezamenlijk overleg overeenstemming bereiken en dit schriftelijk vastleggen.

Artikel 7. Geheimhouding

16. Zowel Inside Out als Opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

17. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze voorwaarden behoudt Inside Out zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
18. Alle door Inside Out aan de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Inside Out worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
19. Indien Inside Out producten op basis van aanwijzingen van Opdrachtgever vervaardigt, staat Opdrachtgever ervoor in dat daardoor geen rechten van derden zullen worden geschonden.
20. Kennis en ervaring bij Inside Out aanwezig bij de aanvang van de werkzaamheden blijven eigendom van Inside Out; zij brengt deze in bij de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten.
21. Inside Out behoudt tevens het recht toegenomen kennis en gegevens, door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen buiten het gebied van de Overeenkomst, voor zichzelf en voor en door derden en voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Beëindiging

22. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.
23. Indien de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
24.Inside Out kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de Opdrachtgever al dan niet voorlopige surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Inside Out zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 25. Indien de Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Inside Out ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Inside Out vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 10. Vorderingen

26. De vorderingen van Inside Out op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: * Indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Inside Out ter kennis gekomen omstandigheden Inside Out goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of * indien Inside Out de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is of * indien aan de Opdrachtgever - al dan niet voorlopige - surseance van betaling wordt verleend of * indien tav Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of * indien zijn onderneming wordt geliquideerd of * beëindiging anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
27. In de genoemde gevallen is Inside Out bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Inside Out schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

28. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Inside Out.
29. Indien een klacht - naar de mening van Inside Out - gegrond is, zal Inside Out de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
30. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Inside Out slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

Artikel 12. Honorarium

31. Voor offertes en Overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
32. Inside Out is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever aan te passen. Indien de Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Inside Out kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in de vorige volzin, is de Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die volzin bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Inside Out genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de Overeenkomst te annuleren.
33. Indien met Opdrachtgever een separate vergoeding voor reistijd en reiskosten is overeengekomen dan worden deze aan het eind van het project of, bij Overeenkomst en met een looptijd van meer dan één (1) kalendermaand, maandelijks, op basis van nacalculatie, in rekening gebracht.

Artikel 13. Betaling

34. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, op de door Inside Out aangegeven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Betalingen dienen plaats te vinden vrij en zonder kosten voor Inside Out, zonder verrekening, inhouding of opschorting. Eventuele reclames tegen de declaratie, die binnen die maand dienen te worden ingediend, schorten de verplichting tot betaling niet op.
35. Na het verstrijken van 14 dagen na de declaratiedatum is de Opdrachtgever in verzuim; de Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
36. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare declaraties die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.

Artikel 14. Incassokosten

37. Indien Inside Out genoodzaakt is enige vordering op de Opdrachtgever ter incasso uit handen te geven, is de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die als volgt zullen worden berekend:
* over de eerste € 1000,- 10%
* over het meerdere tot € 2000,-: 5%
onverminderd de bevoegdheid van Inside Out om de daadwerkelijke door hem gemaakte kosten van de Opdrachtgever te vorderen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid/Vrijwaring

38. Inside Out is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt door tekortkomingen van Inside Out bij uitvoering van enige tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover: * De schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Inside Out; * Inside Out het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van Inside Out, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren.
39. De aansprakelijkheid van Inside Out, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
40. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Inside Out beperkt tot de declaratiewaarde van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
41. Aansprakelijkheid van Inside Out voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
42. Opdrachtgever vrijwaart Inside Out voor alle aanspraken van derden uit hoofd van door deze derden geleden schade, voortvloeiende uit de toepassing of het gebruik van het resultaat van de werkzaamheden van Inside Out door Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever dat resultaat ter beschikking heeft gesteld, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of aantoonbare grove schuld van Inside Out.

Artikel 16. Overmacht

43. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Inside Out geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Inside Out niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Inside Out worden daaronder begrepen.
44. Inside Out heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Inside Out haar verbintenis had moeten nakomen.
45. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Inside Out opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Ra-Visie niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
46. Indien Inside Out bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te declareren en is de Opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschillenbeslechting

47. De daartoe bevoegde rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd van geschillen voortvloeiende uit of ontstaan in verband met overeenkomsten tussen Inside Out en de Opdrachtgever kennis te nemen, onverminderd het recht van Inside Out zich te wenden tot de bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

Artikel 18. Toepasselijk recht

48. Op elke Overeenkomst tussen Inside Out en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Vindplaats van de voorwaarden

49. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

Praktijk Inside Out – 0638324749 - Den Haag - Algemene voorwaarden | Trainingsvoorwaarden © Praktijk Inside Out 2004 - heden. Alle rechten voorbehouden